In dit Privacy Statement staat beschreven hoe Santander Consumer Finance Benelux B.V. c.q. haar bijkantoor in België (hierna: "Santander") met uw persoonsgegevens omgaat. Dit Privacy Statement is van toepassing op bezoekers van de website http://www.santander.be/

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
In het kader van een verantwoorde bedrijfsvoering verwerkt Santander uw (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden zijn:

  • beoordeling en acceptatie van (potentiële) klanten;

  • aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met klanten;

  • kredietverlening en beheer van de kredieten;

  • klantenbeheer;

  • marketing, interne marketingactiviteiten alsook externe marketingactiviteiten door onze handelspartners om u – per post, e-mail, telefoon of op andere wijze – te informeren over producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn;

  • toesturen van publicitaire producten en/of informatie;

  • statistische analyses, onder andere ten behoeve van managementdoeleinden, productontwikkeling en marketingactiviteiten;

  • voorkomen, opsporen en bestrijden van onregelmatigheden, fraude, witwassen en andere laakbare activiteiten;

  • voorkomen van overkreditering;
  • voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden
Santander kan uw persoonsgegevens verstrekken aan andere ondernemingen die behoren tot de groep waarvan Santander onderdeel uitmaakt. Deze ondernemingen kunnen u ook benaderen voor het aanbieden van hun producten en diensten. Uw gegevens kunnen tevens worden overgemaakt aan onze handelspartners met het oog op externe marketingdoeleinden.
Op verzoek kan u steeds kosteloos een lijst verkrijgen van deze ondernemingen.
Santander kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening en met het oog op hoger vermelde doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt. Indien deze derden daarbij de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens, zullen zij deze alleen verwerken ten behoeve van Santander en enkel voor bovenvermelde doeleinden.

Internet en cookies

Wanneer u op de website van Santander persoonsgegevens achterlaat, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een offerte, legt Santander zich toe op het beschermen van uw privacy. De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden. Strikte veiligheidsprocedures worden gebruikt bij de opslag en toegang tot uw persoonsgegevens. Wanneer Santander online om persoonsgegevens vraagt, zorgt Santander ervoor dat uw webbrowser deze codeert.
De website van Santander maakt gebruik van cookies. Een cookie is informatie, een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen, waardoor de website u op een later tijdstip herkent. Cookies zijn algemeen geaccepteerd op het internet en veroorzaken geen schade aan uw computersysteem.
Santander gebruikt de cookies mede om het gedrag van bezoekers van haar website te kunnen analyseren om zo de dienstverlening verder te optimaliseren. Gegevens die via cookies worden verzameld, worden slechts anoniem gebruikt door Santander. Wanneer u niet wenst dat Santander gebruik maakt van cookies bij uw bezoek aan de website, kunt u uw browser configureren om geen cookies te accepteren. Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor de werking van de website.

Aanvraag informatie
Wanneer u een product of service van onze website aanvraagt, zult u om persoonlijke informatie worden gevraagd, die nodig is voor de verwerking van uw aanvraag.
De informatie die u aanlevert zal alleen worden gebruikt voor de doeleinden beschreven / aangegeven op het moment van aanvraag en beschreven in de algemene voorwaarden van het betreffende product en/of service. Bijvoorbeeld, in overeenstemming met de huidige praktijk, zal informatie worden doorgeven aan het CKP en Fraude Preventie Instanties.
Santander legt zich toe op het beschermen van uw privacy tijdens het bezoeken van onze website. De door u verstrekte gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk behandeld worden.

Telefoongesprekken
Santander kan telefoongesprekken opnemen ten bewijze van commerciële transacties of van een andere zakelijke communicaties. Santander zal u hiervan steeds op de hoogte brengen voorafgaand aan het gesprek en zal u informeren over de precieze doeleinden van de registratie.De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor deze doeleinden.

Overdracht activiteiten
Indien (een onderdeel van) Santander een dochteronderneming of een bedrijfseenheid verkoopt of indien (een onderdeel van) Santander wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Inzage en recht van verzet
Indien u niet meer wenst dat uw persoonsgegevens voor interne marketingdoeleinden worden gebruikt of worden doorgegeven aan derden zoals hoger beschreven met het oog op externe marketing, kunt u dit aan Santander kenbaar maken door een schriftelijk verzoek te sturen aan:
Santander Consumer Finance Benelux B.V. – Bijkantoor België
Guldensporenpark 81
9820 Merelbeke
Dit adres kunt u eveneens gebruiken indien u een overzicht wenst van de persoonsgegevens die Santander met betrekking tot u verwerkt. U dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen onder bijvoeging van een kopie van een rechtsgeldig legitimatiebewijs.
Dit adres kunt u ook gebruiken indien u overige vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de wijze waarop Santander uw persoonsgegevens verwerkt.


Melding CBPL
Santander zal zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met uw persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL), Hoogstraat 139, 1000 Brussel. Meer informatie over de CBPL kunt u vinden op http://www.privacycommission.be/.
Wijzigingen Privacy Statement
Santander behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U wordt dan ook verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.
 

BE